Kvalitetsmonitorering og PRO

Giv patienten en stemme, få bedre indsigt i patientens tilstand og overvåg kvaliteten af afdelingens produktion

Bedre behandlinger med PRO

PRO-data er oplysninger om patientens helbredstilstand, herunder fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau . Procordos systemer indsamler patientdata i struktureret form via spørgeskemaer, som patienterne selv besvarer. 

 • Med adgang til data om den enkelte patient kan behandleren nemt vurdere resultatet af behandlingen, samt følge patientens tilstand efterfølgende på basis af patientens egen vurdering af tilstanden. Systemet afdækker automatisk behov for indkaldelse til kontrol eller ny behandling, så unødvendige konsultationer undgås.
 • Med adgang til data om alle behandlede patienter i afdelingen, får afdelingen og behandleren mulighed for at monitorere kvaliteten af den samlede produktion både på behandlerniveau og på afdelingsniveau.

Hvem bruger Procordos systemer?

Procordos systemer er udbredt til flere lande i Norden på afdelinger og hospitaler. Her benyttes Procordos løsninger til at simplificere behandlingsprocessen før, under og efter behandlingen. 

Procordo har mere end 20 års erfaring, og systemerne bliver hele tiden forbedret. 

Der er på nuværende tidspunkt et stort antal afdelinger i Danmark, Norge og Sverige, som benytter sig af Procordos løsninger.

Ét system - løser mange udfordringer

Betydning for patienten

 • Forbedret forventningsafstemning 
 • Individuel og målrettet kommunikation ved konsultation
 • Patient empowerment
 • Undgå unødige konsultationer

Fordele for behandleren

 • Bedre behandling – større indsigt i behandlingseffekt
 • Et værktøj til patientdialog
 • Sikrer, at tiden bliver brugt på de rigtige patienter
 • Forbedret patientadministration og mindre tastearbejde

Fordele for afdelingen

 • Øget tilfredshed og tryghed blandt patienterne
 • Forbedret økonomi
 • Forbedrede muligheder for kvalitetsopfølgning og nedbringelse af omkostninger til indkøb af medicin
 • Data kan nemt overføres til andre registre

Sådan gør vi

Før behandlingen

 • Måling af patientens aktuelle tilstand vha. besvarelser fra spørgeskema.
 • Kvantificering og samlet score giver overblik og indsigt til patient og behandler.
 • Adgangen til database tilvejebringer muligheden for at opstille prognoser for patientsegmenter, forventningsafstemning, samt hvad patienten kan forvente af behandling.
 • Giver bedre mulighed for at træffe beslutninger om valg af behandling for patient samt at behandler kan give klar og let forståelig rådgivning.

Efter behandlingen

 • Opfølgningsforløb tilrettelagt i samarbejde med afdelingen 
 • Måle på udvikling i sundhedstilstand
 • Automatisk afdække fortsat behandlingsbehov
 • Evt. indkalde til konsultation

Kvalitetsmonitorering

Alle data bliver samlet i egen database.

 • Måling på kvalitet
 • Afdække kvalitet af den enkelte behandlingstype
 • Udpege muligheder for forbedringer
 • Kvalitet af den enkelte behandler og hele afdelingen

Sådan gør vi

Før behandlingen

 • Måling af patientens aktuelle tilstand vha. besvarelser fra spørgeskema
 • Kvantificering og samlet score giver overblik og indsigt til patient og behandler
 • Adgangen til database tilvejebringer muligheden for at opstille prognoser for patientsegmenter, forventningsafstemning, samt hvad patienten kan forvente af behandling
 • Giver bedre mulighed for at træffe beslutninger om valg af behandling for patient, samt at behandler kan give klar og letforståelig rådgivning

Efter behandlingen

 • Opfølgningsforløb tilrettelagt i samarbejde med afdelingen 
 • Måle på udvikling i sundhedstilstand
 • Automatisk afdække fortsat behandlingsbehov
 • Evt. indkalde til konsultation

Kvalitetsmonitorering

Alle data bliver samlet i egen database.

 • Måling på kvalitet
 • Afdække kvalitet af den enkelte behandlingstype
 • Udpege muligheder for forbedringer
 • Kvalitet af den enkelte behandler og hele afdelingen

Det praktiske

Patienten

Patienter kontaktes via e-mail og anmodes om at udfylde spørgeskemaer elektronisk. Dette er lettilgængeligt og overskueligt og kan tilgås via tablet, PC eller telefon. Manglende besvarelser udløser alarm, hvorved systemet har en automatiseret tilgang.

Behandleren

Systemet er nemt at tilgå og kan fuldt integreres i eksisterende it-systemer og patientjournaler. Systemet leveres fuldt implementeret af Procordo. Dataene, der udtrækkes, er lette og overskuelige at arbejde med – kan bruges af alle personalegrupper. 

Afdelingen

Indberet direkte til landsdækkende, kliniske kvalitetsdatabaser. Automatisk rapportering af status for antal og kvalitet af behandlinger. Vurderer kvaliteten af den enkelte klinikers arbejde op mod den samlede produktion samt udviklingen i kvaliteten af den samlede produktion over tid. 

Det leverer Procordo

 • Til hvert sygdomsområde anvendes generiske og sygdomsspecifikke spørgeskemaer med adgang til stort PRO-bibliotek, som udvikles med fokus på kundens behov
 • Procordo udarbejder forslag til en dataindsamlingsfrekvens og metode efter sparring med kunden
 • Procordo står for al konfiguration og implementering – ingen programmering nødvendig for kunden
 • Procordo underviser medarbejdere (2-3 timers fællesworkshop) med løbende opfølgning efter behov
 • Procordo yder fuld support og drift af den tekniske løsning, og garanterer korte svartider

Kontakt Procordo

Kontakt Procordo for yderligere information og spørgsmål eller book et møde. Procordo kan tilbyde demonstrationer af systemet, der er rettet direkte mod dine behov. Efter ønske vil der blive udarbejdet en synopsis, der beskriver systemets konfiguration til netop din afdeling.